Какво означава маркировка CE за електрически уреди? - Онлайн магазин за вентилация, охлаждане и отопление

Какво означава маркировка CE за електрически уреди?

Значение на маркировката CE

CE маркировката представлява знак за съответствие, който се поставя върху определени продукти, предназначени за европейския пазар след 1993 г. Чрез този знак се декларира, че съответният продукт отговаря на европейските изисквания за безопасност, опазване на здравето и на околната среда.

За кого е задължителна?

Европейското законодателство задължава всеки производител (независимо дали е член на ЕС или не) да изпълни съпътстващите изисквания и да поставя такава маркировка върху тези негови стоки, които ще се продават в Европейската икономическа зона и които попадат в европейските директиви „Нов подход“. С поставянето на този знак производителят декларира, че продуктът му отговаря на изискванията и са изпълнени процедурите за оценка на съответствието, описани в съответната директива. CE е абревиатура от френски – Conformité Européenne (букв. европейско съответствие).

Продуктови групи изискващи маркировката CE:

 • електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението; Директива 2006/95/ЕО
 • обикновени съдове под налягане; Директива 2009/105/ЕО
 • детски играчки; Директива 2009/48/ЕО
 • строителни продукти; Регламент на ЕС № 305/2011
 • електромагнитно оборудване; Директива 2004/108/ЕО
 • машини; Директива 2006/42/ЕО
 • лични предпазни средства; Директива 89/686/ЕИО
 • везни с неавтоматично действие; Директива 2009/23/ЕО
 • активни имплантируеми медицински изделия; Директива 90/385/ЕИО
 • газови уреди; Директива 90/396/ЕИО
 • нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво; Директива 92/42/ЕИО
 • взривни вещества с гражданско предназначение; Директива 93/15/ЕИО
 • медицински изделия; Директива 93/42/ЕИО
 • оборудване и защитни системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера; Директива 94/9/ЕО
 • плавателни съдове с развлекателна цел; Директива 94/25/ЕО
 • асансьори; Директива 95/16/ЕО
 • съоръжения под налягане; Директива 97/23/ЕО
 • диагностични медицински изделия in vitro; Директива 98/79/ЕО
 • радионавигационно оборудване и далекосъобщително крайно оборудване; Директива 1999/5/ЕО
 • въжени линии за превоз на хора; Директива 2000/9/ЕО
 • измервателни уреди; Директива 2004/22/EO